آشنایی با کشور رومانی

آشنایی با کشور رومانی

سرود ملی کشور رومانی

ای رومانیایی بیدار شو! از خواب مرگ
خوابی که ستمگران وحشی بر تو چیره کردند
سرنوشت خود را اینک بساز که فردا دیر است
سرنوشتی که بی‌رحم‌ ترین دشمنان به آن سر فرود آرند

بگذار امروز به جهانیان ثابت کنیم
که در رگ‌های ما هنوز خون رومی جریان دارد
و در سینه‌های خود نامی را با غرور پاس می‌داریم
نامی پیروز در نبرد، نام تراژان

ای سایه‌ ساران بزرگ، ای میخائیل، ای استفان، ای کوروینوس
ملت رومانی را بنگرید، نوادگان خود را
که سلاح بر دست، آتش شما را در رگ‌ها دارند
و همگی فریاد برمی‌آورند: یا آزادی یا مرگ

ای کشیشان، با صلیب‌ها به پیش، چرا که سپاه ما مسیحی است
شعارشان آزادی و هدفشان مقدس است
خوشا مردن در کارزار، با صلابتی تمام
تا این‌که باری دیگر در سرزمین باستانی خود برده باشیم

X